Gửi tin nhắn
801-2, Biệt thự Jindong, Số 536 Đường Xueshi, Âm Châu, Ninh Ba 315100, P.R.China
Nhà Sản phẩmTiêm bột đông khô

break

break

  • break
break
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Newlystar
Chứng nhận: GMP
Số mô hình: Đông khô, 100mg, 250mg, 500mg
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200, 000 lọ
Giá bán: Negotiation
chi tiết đóng gói: 50 lọ / hộp
Thời gian giao hàng: 45 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T
Khả năng cung cấp: 500, 000 lọ mỗi ngày
Tiếp xúc
Chi tiết sản phẩm
sản phẩm: Hydrocortisone Natri Succinate để tiêm Sự chỉ rõ: Đông khô, 100mg, 250mg, 500mg
Tiêu chuẩn: BP, USP Đóng gói: 50 lọ / hộp
Điểm nổi bật:

tiêm đông khô

,

thuốc chống ung thư

Bột hydrocortisone để tiêm, Hydrocortisone Natri Succinate để tiêm 100mg

 

 

 

Sản phẩm: Hydrocortisone Natri Succinate để tiêm

Đặc điểm kỹ thuật: 100mg, 250mg, 500mg

Tiêu chuẩn: BP, USP

Đóng gói: 50 lọ / hộp

 

Sự miêu tả :

Hydrocortisone is a corticosteroid. Hydrocortison là một corticosteroid. It is commonly used to treat inflammation of the skin, joints, lungs, and other organs. Nó thường được sử dụng để điều trị viêm da, khớp, phổi và các cơ quan khác. Common conditions treated include asthma, allergies, and arthritis. Các điều kiện phổ biến được điều trị bao gồm hen suyễn, dị ứng và viêm khớp. It is also used for other conditions, such as blood disorders and diseases of the adrenal glands Nó cũng được sử dụng cho các điều kiện khác, chẳng hạn như rối loạn máu và các bệnh về tuyến thượng thận

 

Chỉ định và Liều dùng:

Để điều trị viêm nặng hoặc suy thượng thận cấp

hỗn dịch uống, viên nén (hydrocortison, hydrocortison cypionate)

Adults. Người lớn. 20 to 240 mg daily as a single dose or in divided doses. 20 đến 240 mg mỗi ngày như một liều duy nhất hoặc chia làm nhiều lần.

iv infusion or iv, im, or subcutaneous injection (hydrocortisone sodium phosphate); iv tiêm truyền hoặc iv, im, hoặc tiêm dưới da (hydrocortison natri phosphate); im injection (hydrocortisone) tiêm im (hydrocortison)

Adults. Người lớn. 15 to 240 mg daily as a single dose or in divided doses. 15 đến 240 mg mỗi ngày như một liều duy nhất hoặc chia liều. Usual: One-half to one-third the oral dose. Thông thường: Một nửa đến một phần ba liều uống.

điều chỉnh liều lượng Liều dùng tăng lên hơn 240 mg mỗi ngày nếu cần điều trị bệnh cấp tính.

iv infusion; iv truyền; iv or im injection (hydrocortisone sodium succinate) tiêm iv hoặc im (hydrocortison natri succinate)

Adults. Người lớn. 100 to 500 mg every 2, 4, or 6 hr. 100 đến 500 mg mỗi 2, 4 hoặc 6 giờ.

Để điều trị viêm khớp và mô tiêm nội khớp (hydrocortison acetate)

Adults. Người lớn. 25 to 37.5 mg injected into large joints or bursae as a single dose, or 10 to 25 mg into small joints as a single dose. 25 đến 37,5 mg tiêm vào khớp lớn hoặc bursae như một liều duy nhất, hoặc 10 đến 25 mg vào khớp nhỏ như một liều duy nhất.

tiêm nội nhãn (hydrocortison acetate)

Adults. Người lớn. 5 to 12.5 mg injected into tendon sheaths as a single dose, or 12.5 to 25 mg injected into ganglia as a single dose. 5 đến 12,5 mg tiêm vào vỏ bọc gân như một liều duy nhất, hoặc 12,5 đến 25 mg tiêm vào hạch như một liều duy nhất.

tiêm mô mềm (hydrocortison acetate)

Adults. Người lớn. 25 to 50 mg as a single dose. 25 đến 50 mg như một liều duy nhất. Sometimes a dose of up to 75 mg is needed. Đôi khi cần một liều tới 75 mg.

➤➤Làm điều trị để điều trị viêm loét trực tràng ở phần xa của trực tràng ở những bệnh nhân không thể giữ lại hydrocortison hoặc các thụt corticosteroid khác

khí dung trực tràng (hydrocortison acetate)

Adult men. Đàn ông trưởng thành. Initial: 1 applicatorful once or twice daily for 2 to 3 wk; Ban đầu: 1 người áp dụng một hoặc hai lần mỗi ngày trong 2 đến 3 tuần; then every other day thereafter. sau đó mỗi ngày sau đó Maintenance: Highly individualized. Bảo trì: Cá nhân hóa cao.

Để điều trị viêm loét đại tràng

thuốc xổ (hydrocortison)

Adults. Người lớn. 100 mg every night for 2 to 3 wk or until condition improves. 100 mg mỗi đêm trong 2 đến 3 tuần hoặc cho đến khi tình trạng được cải thiện.

Thời gian khởi phát của lộ trình

PO † Không biết 1 giờ 1,25 lượt1,5 ngày

PO|| PO | | Unknown 1–2 hr Unknown Unknown 1 Tiếng2 giờ Không xác định

IV ‡ § Không biết nhanh

IM † Unknown 4 Tiếng8 giờ Không xác định

IM ‡ Nhanh 1 giờ Không xác định

IM § Biến nhanh 1 giờ

Khác * Chưa biết 24 Lốc48 giờ 3 ngày Cẩu 4 tuần

 

Dược lực học

Hydrocortisone is the most important human glucocorticoid. Hydrocortison là glucocorticoid quan trọng nhất ở người. It is essential for life and regulates or supports a variety of important cardiovascular, metabolic, immunologic and homeostatic functions. Nó rất cần thiết cho cuộc sống và điều chỉnh hoặc hỗ trợ một loạt các chức năng tim mạch, trao đổi chất, miễn dịch và cân bằng nội môi quan trọng. Topical hydrocortisone is used for its anti-inflammatory or immunosuppressive properties to treat inflammation due to corticosteroid-responsive dermatoses. Hydrocortisone tại chỗ được sử dụng cho các đặc tính chống viêm hoặc ức chế miễn dịch để điều trị viêm do dermatoses đáp ứng với corticosteroid. Glucocorticoids are a class of steroid hormones characterised by an ability to bind with the cortisol receptor and trigger a variety of important cardiovascular, metabolic, immunologic and homeostatic effects. Glucocorticoids là một loại hormone steroid được đặc trưng bởi khả năng liên kết với thụ thể cortisol và kích hoạt một loạt các tác dụng quan trọng về tim mạch, chuyển hóa, miễn dịch và cân bằng nội môi. Glucocorticoids are distinguished from mineralocorticoids and sex steroids by having different receptors, target cells, and effects. Glucocorticoids được phân biệt với các khoáng chất và steroid sinh dục bằng cách có các thụ thể, tế bào đích và tác dụng khác nhau. Technically, the term corticosteroid refers to both glucocorticoids and mineralocorticoids, but is often used as a synonym for glucocorticoid. Về mặt kỹ thuật, thuật ngữ corticosteroid dùng để chỉ cả glucocorticoids và mineralocorticoids, nhưng thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với glucocorticoid. Glucocorticoids suppress cell-mediated immunity. Glucocorticoids ức chế miễn dịch qua trung gian tế bào. They act by inhibiting genes that code for the cytokines IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 and TNF-alpha, the most important of which is the IL-2. Họ hành động bằng cách ức chế các gen mã hóa cho các cytokine IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 và TNF-alpha, trong đó quan trọng nhất là IL -2. Reduced cytokine production limits T cell proliferation. Giảm sản xuất cytokine làm hạn chế sự tăng sinh tế bào T. Glucocorticoids also suppress humoral immunity, causing B cells to express lower amounts of IL-2 and IL-2 receptors. Glucocorticoids cũng ức chế miễn dịch dịch thể, khiến các tế bào B thể hiện lượng thụ thể IL-2 và IL-2 thấp hơn. This diminishes both B cell clonal expansion and antibody synthesis. Điều này làm giảm cả sự mở rộng dòng vô tính tế bào B và tổng hợp kháng thể. The diminished amounts of IL-2 also leads to fewer T lymphocyte cells being activated. Lượng IL-2 giảm dần cũng dẫn đến ít tế bào lympho T được kích hoạt.

 

Cơ chế hoạt động

Hydrocortisone binds to the cytosolic glucocorticoid receptor. Hydrocortison liên kết với thụ thể glucocorticoid cytosolic. After binding the receptor the newly formed receptor-ligand complex translocates itself into the cell nucleus, where it binds to many glucocorticoid response elements (GRE) in the promoter region of the target genes. Sau khi liên kết với thụ thể, phức hợp thụ thể-phối tử mới được hình thành sẽ tự di chuyển vào nhân tế bào, nơi nó liên kết với nhiều yếu tố đáp ứng glucocorticoid (GRE) trong vùng khởi động của gen mục tiêu. The DNA bound receptor then interacts with basic transcription factors, causing the increase in expression of specific target genes. Các thụ thể gắn DNA sau đó tương tác với các yếu tố phiên mã cơ bản, gây ra sự gia tăng biểu hiện của các gen mục tiêu cụ thể. The anti-inflammatory actions of corticosteroids are thought to involve lipocortins, phospholipase A2 inhibitory proteins which, through inhibition arachidonic acid, control the biosynthesis of prostaglandins and leukotrienes. Các hoạt động chống viêm của corticosteroid được cho là liên quan đến lipocortin, protein ức chế phospholipase A2, thông qua ức chế axit arachidonic, kiểm soát quá trình sinh tổng hợp của prostaglandin và leukotrien. Specifically glucocorticoids induce lipocortin-1 (annexin-1) synthesis, which then binds to cell membranes preventing the phospholipase A2 from coming into contact with its substrate arachidonic acid. Cụ thể glucocorticoids gây ra sự tổng hợp lipocortin-1 (annexin-1), sau đó liên kết với màng tế bào ngăn chặn phospholipase A2 tiếp xúc với axit arachidonic cơ chất của nó. This leads to diminished eicosanoid production. Điều này dẫn đến sản xuất eicosanoid giảm. The cyclooxygenase (both COX-1 and COX-2) expression is also suppressed, potentiating the effect. Biểu hiện cyclooxygenase (cả COX-1 và COX-2) cũng bị triệt tiêu, làm tăng hiệu quả. In other words, the two main products in inflammation Prostaglandins and Leukotrienes are inhibited by the action of Glucocorticoids. Nói cách khác, hai sản phẩm chính trong viêm Prostaglandin và Leukotrien bị ức chế do tác dụng của Glucocorticoids. Glucocorticoids also stimulate the lipocortin-1 escaping to the extracellular space, where it binds to the leukocyte membrane receptors and inhibits various inflammatory events: epithelial adhesion, emigration, chemotaxis, phagocytosis, respiratory burst and the release of various inflammatory mediators (lysosomal enzymes, cytokines, tissue plasminogen activator, chemokines etc.) from neutrophils, macrophages and mastocytes. Glucocorticoids cũng kích thích lipocortin-1 thoát ra không gian ngoại bào, nơi nó liên kết với các thụ thể của màng bạch cầu và ức chế các sự kiện viêm khác nhau: sự kết dính của biểu mô, sự di chuyển của tế bào, sự phóng thích của tế bào. , chất kích hoạt plasminogen mô, chemokine, v.v.) từ bạch cầu trung tính, đại thực bào và tế bào mastocytes. Additionally the immune system is suppressed by corticosteroids due to a decrease in the function of the lymphatic system, a reduction in immunoglobulin and complement concentrations, the precipitation of lymphocytopenia, and interference with antigen-antibody binding. Ngoài ra, hệ thống miễn dịch bị ức chế bởi corticosteroid do giảm chức năng của hệ bạch huyết, giảm immunoglobulin và bổ sung nồng độ, giảm kết tủa giảm bạch cầu và can thiệp với liên kết kháng nguyên-kháng thể.

Chi tiết liên lạc
Newlystar (Ningbo) Medtech Co.,Ltd.

Người liên hệ: Mr. Luke Liu

Tel: 86--57487019333

Fax: 86-574-8701-9298

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)

Sản phẩm khác